Αρχική
Αντιδήμαρχος Τσικνάκης Κωνσταντίνος PDF Εκτύπωση

Πολιτική Προστασία Περιβάλλον - Καθαριότητα - Ανακύκλωση - Απορρίμματα - Καύσιμα - Μηχανήματα


 

Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Τσικνάκη Κωνσταντίνο του Στυλιανού και του μεταβιβάζει:

1. Καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Πολιτική Προστασία Περιβάλλον - Καθαριότητα - Ανακύκλωση - Απορρίμματα - Καύσιμα - Μηχανήματα

Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.

Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και ιδιαίτερα:

 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
 • Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου.
 • Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
 • Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα και την επίβλεψη λειτουργίας Δημοτικού Κτηνιατρείου.
 • Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
 • Την συντήρηση αγροτικών και δημοτικών δρόμων.
 • Την ευθύνη της λειτουργίας - συντήρησης και επισκευής των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του δήμου και την διαχείριση των καυσίμων του δήμου.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Γόρτυνας.
 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Την ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
 • Την τελετή πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.
 • Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δημοτικής Ενότητάς του υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
 1. Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων.
 2. Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
 3. Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Σχετικά Αρχεία
Απόφαση - pdf (652 ΚB)


Ορισμος Αντιδημαρχων

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA