Αρχική
Αντιδήμαρχος Σηφάκης Στυλιανός PDF Εκτύπωση

Ύδρευση - Άρδευση - Αποχέτευση - Πρωτογενής Τομέας


Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Σηφάκη Στυλιανό του Κωνσταντίνου και της μεταβιβάζει:

1. Καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Ύδρευση - Άρδευση - Αποχέτευση και ιδίως:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και του συνόλου του προσωπικού του Δήμου που απασχολείται με τις παραπάνω υπηρεσίες.
 • Την συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης των αντλιοστασίων.
 • Την συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των υπηρεσιών αυτών.
 • Την συντήρηση και διαχείριση της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών.
 • Την σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
 • Την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες των ανωτέρω υπηρεσιών, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας αυτών.
 • Την λήψη μέτρων αστυνόμευσης για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών ύδρευσης και άρδευσης και ιδιαίτερα των υποκλοπών νερού.

Πρωτογενής Τομέας

Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως:
 • τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
 • τα θέματα προβολής και Τουρισμού
Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου και ιδίως:
 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 • Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 • Την χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
 • Την αδειοδότηση ανόρυξης γεωτρήσεων, αναλύσεις νερού δημοτικών γεωτρήσεων και την έκδοση αδειών χρήσης νερού.
 • Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
 • Την λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 • Την διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.


2. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ρούβα.
 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Την ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
 • Την τελετή πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.
 • Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δημοτικής Ενότητάς του υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
 1. Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
 2. Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
 3. Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Σχετικά Αρχεία
Απόφαση - pdf (652 ΚB)


Ορισμος Αντιδημαρχων

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA