Αρχική Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:

  1. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
  2. Χατζάκη Τίτο
  3. Φωτάκη Γεώργιο
  4. Σηφάκη Στυλιανό
  5. Σχοιναράκη Νικόλαο
  6. Ξυλούρη Σταύρο
Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γόρτυνας  σήμερα 8 Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Γόρτυνας για το έτος 2023

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω παρέλευσης προθεσμίας υποβολής για την Α΄ φάση 2023 η οποία διενεργείται με καταληκτική ημερομηνία την , αυστηρά και χωρίς παρέκκλιση, σύμφωνα με: α) το υπ’ αριθ. πρωτ. 4981/28-6-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που μας κοινοποιήθηκε την 29-6-2022 και β) την με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.10319/24-6-2022 (ΑΔΑ: 965446ΜΤΛ6-ΗΟ4) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. που αφορά τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (123 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA