Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Γόρτυνας" Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Γόρτυνας", με εκτιμώμενη συνολική αξία 86.600,00 €.

 

Σχετικά Αρχεία

Περιληπτική Διακήρυξη- Αρχείο pdf (755 KB)

Αναλυτική Διακήρυξη - Αρχείο pdf (1.5 MB)

Τεχνική Έκθεση - Αρχείο
pdf (503 KB)

Προΰπολογισμός - Αρχείο pdf (683 ΚB)

Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (832 ΚB)

Έντυπο Προσφοράς - Αρχείο pdf (92 ΚB)

Ε.Σ.Υ - Αρχείο pdf (907 ΚB)

ΤΕΥΔ - Αρχείο
doc (198 KB)