Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή παιδικού - βρεφικού σταθμού Μετοχιών Γέργερης Δ.Ε. Ρούβα Δήμου Γόρτυνας" Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου "Συντήρηση και επισκευή παιδικού - βρεφικού σταθμού Μετοχιών Γέργερης Δ.Ε. Ρούβα Δήμου Γόρτυνας", με εκτιμώμενη συνολική αξία 148.500,00 €.


Σχετικά Αρχεία

Περιληπτική Διακήρυξη- Αρχείο pdf (599 KB)

Αναλυτική Διακήρυξη - Αρχείο pdf (1.4 MB)

Τεχνική Έκθεση - Αρχείο
pdf (1 MB)

Προΰπολογισμός - Αρχείο pdf (1.2 MB)

Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (1.2 MB)

Έντυπο Προσφοράς - Αρχείο pdf (91 ΚB)

Ε.Σ.Υ - Αρχείο pdf (884 ΚB)

ΤΕΥΔ - Αρχείο
doc (181 KB)