Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο "Αποκατάσταση καθίζησης και έργα προστασίας του οδοστρώματος της δημοτικής οδού Αμπελούζος - Γέργερη Δ. Γόρτυνας" Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου "Αποκατάσταση καθίζησης και έργα προστασίας του οδοστρώματος της δημοτικής οδού Αμπελούζος - Γέργερη Δ. Γόρτυνας", με εκτιμώμενη συνολική αξία 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).


Σχετικά Αρχεία

Περιληπτική Διακήρυξη- Αρχείο pdf (597 KB)

Αναλυτική Διακήρυξη - Αρχείο pdf (1.4 MB)

Τεχνική Έκθεση - Αρχείο
pdf (486 KB)

Προΰπολογισμός - Αρχείο pdf (900 KB)

Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (1.1 MB)

Έντυπο Προσφοράς - Αρχείο pdf (91 ΚB)

Ε.Σ.Υ - Αρχείο pdf (886 ΚB)

ΤΕΥΔ - Αρχείο
doc (181 KB)