Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο "Επισκευή κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Μουλιών και ανάδειξη του αύλειου χώρου" Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου "Επισκευή κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Μουλιών και ανάδειξη του αύλειου χώρου", με εκτιμώμενη συνολική αξία 145.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).


Σχετικά Αρχεία

Προκήρυξη- Αρχείο pdf (1.6 MB)

Διακήρυξη - Αρχείο pdf (551 KB)

Τεχνική Έκθεση - Αρχείο
pdf (93 KB)

Εξώφυλλο - Αρχείο
pdf (65 KB)

Προΰπολογισμός - Αρχείο pdf (134 KB)

Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (352 KB)

Προμέτρηση - Αρχείο pdf (134 ΚB)

Έντυπο Προσφοράς - Αρχείο pdf (37 ΚB)

Ε.Σ.Υ - Αρχείο pdf (387 ΚB)

ΤΕΥΔ - Αρχείο
doc (187 KB)