Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο "Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός Συστήματος Ύδρευσης Οικισμού Άνω Μουλιών Δ. Γόρτυνας" Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός Συστήματος Ύδρευσης Οικισμού Άνω Μουλιών Δ. Γόρτυνας", με εκτιμώμενη συνολική αξία 95.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22-7-2020 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29-7-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Σχετικά Αρχεία

Προκήρυξη - Αρχείο pdf (170 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (562 KB)
Εξώφυλλο - Αρχείο pdf (65 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (100 KB)
Προΰπολογισμός - Αρχείο pdf (132 KB)
Τιμολόγιο- Αρχείο pdf (315 KB)
Έντυπο Προσφοράς - Αρχείο pdf (46 ΚB)
Ε.Σ.Υ. - Αρχείο pdf (388 ΚB)
Προμέτρηση - Αρχείο pdf (142 KB)
Ενδεικτικό Ξυλοτύπου - Αρχείο pdf (768 ΚB)
Οριοθέτηση - Αρχείο pdf (376 ΚB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (181 KB)