Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο "Αναπλάσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις οικισμού Λαρανίου ΔΕ Αγίας Βαρβάρας Δ. Γόρτυνας" Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου με τίτλο "Αναπλάσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις οικισμού Λαρανίου ΔΕ Αγίας Βαρβάρας Δ. Γόρτυνας", με εκτιμώμενη συνολική αξία 100.000,00 €. (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23-7-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η30-7-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Σχετικά Αρχεία

Προκήρυξη - Αρχείο pdf (160 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (550 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (73 KB)
Προΰπολογισμός - Αρχείο pdf (147 KB)
Τιμολόγιο- Αρχείο pdf (379 KB)
Έντυπο Προσφοράς - Αρχείο pdf (46 ΚB)
Ε.Σ.Υ. - Αρχείο pdf (387 ΚB)
Προμέτρηση - Αρχείο pdf (136 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (181 KB)