Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού "Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ετοίμου Σκυροδέματος Δ.Ε. Αγ. Βαρβάρας" Εκτύπωση

 

  1. Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ετοίμου Σκυροδέματος Δ.Ε. Αγ. Βαρβάρας" με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  2. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Προμήθειας είναι  49.550,40 ΕΥΡΩ  και προέρχεται από Έσοδα
  3. Διατιθέμενη πίστωση 2020:  49.550,40 ΕΥΡΩ
  4. Η Δημοπρασία θα γίνει την 20 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 και ώρα (λήξη προσφορών) στα γραφεία που εδρεύει ο Δήμος Γόρτυνας από αρμόδια Επιτροπή.
  5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων ειδών, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
  6. Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της "Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ετοίμου Σκυροδέματος Δ.Ε. Αγ. Βαρβάρας" και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας.
  7. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
  8. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα παρέχεται σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γόρτυνας το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

 

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γόρτυνας στη κ. Μακρή Ελένη, στο e-mail :  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και στο τηλ. 28923 403006939110185.

Σχετικά Αρχεία

01 - Περιληπτική Διακήρυξη - Αρχείο pdf (379 KB)
02- Εξώφυλλο - Αρχείο pdf ( 98 KB)
03 - Τεχνική Έκθεση- Αρχείο pdf (163 KB)
04 - Διακήρυξη Διαγωνισμού - Αρχείο pdf (839 KB)
05 - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (258 KB)
06 - Προϋπολογισμός - Αρχείο pdf (145 KB)
07 - Έντυπο Προσφοράς Προμήθειας- Αρχείο pdf (137 KB)
08 - ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf (92 KB)