Υλοποίηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Ενίσχυσης του κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας» Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προσκαλεί και κηρύσσει την εφαρμογή διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με:

 

  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021
  • το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) και 32Α του Ν.4412/2016
  • Την με αριθμό 300/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας (ΑΔΑ : 9Σ2ΔΩ9Η-Ψ1Ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) σχετική με:,
Α. Την έγκριση της με αριθμό 120/2020 μελέτης
Β. Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει με τον Ν.4782/2021 σήμερα, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
Γ. τη Πρόσκληση προς Οικονομικούς Φορείς και τους όρους αυτής για την
επιλογή αναδόχου του υπόψη έργου και η οποία θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Δ. τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 221του Ν.4412/16 τριμελή επιτροπή ως γνωμοδοτικό όργανο στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  τους όρους της αναρτημένης πρόσκλησης.

 

για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Υλοποίηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Ενίσχυσης του κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας» εκτιμώμενης αξίας 663.000,00 Ευρώ (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)


Σχετικά αρχεία

01 - Πρόσκληση - Αρχείο
02 - Τεχνική Έκθεση - Αρχείο
03 - Προμέτρηση - Αρχείο
04 - Τιμολόγιο  - Αρχείο
05 - Προϋπολογισμός - Αρχείο
06 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο