Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Επισκευή και Συντήρηση Κτίσματος Άνω Μουλίων Δήμου Γόρτυνας» Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει την με Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Κτίσματος Άνω Μουλίων Δήμου Γόρτυνας» εκτιμώμενης αξίας 46.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
  • Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147), άρθρου 117
  • Τους όρους της παρούσας

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

 

Διακήρυξη - Αρχείο pdf (456 ΚB)
Εξώφυλλο - Αρχείο pdf (64,6 ΚB)
Προκήρυξη - Αρχείο pdf (790 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (80,9 KB)
Προϋπολογισμός - Αρχείο pdf (124 KB)
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχέιο pdf (381 KB) 
Προμέτρηση - Αρχείο pdf (127 KB)
Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (282 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο word (189 KB)