Ανοιχτός Διαγωνισμός: Αναβάθμιση Δρόμου προς Παναγιά Αλμυρή

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΛΜΥΡΗ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ), με προϋπολογισμό 135.000,00€.

Περισσότερα...
 
Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας (Τύπου Β) που Αφορά στο Έργο "Εργασίες Συντήρησης Γηπέδου Αγίας Βαρβάρας"

Σας ενημερώνουμε οτι στο άρθρο 23.1, παράγραφος (α) της Διακήρυξης Ανοικτής Δημοπρασίας του έργου του θέματος εκ παραδρομής έχει αναφερθεί οτι Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ, θα πρέπει να υποβάλεται στο διαγωνισμό Πρωτότυπο το πιστοποιητικό εγγραφής.

Περισσότερα...
 
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας (Τύπος Β) Που Αφορά το Έργο: "Μουσείο Καλαθοπλεκτικής Νυβρίτου"

Σας ενημερώνουμε ότι το σημείο 23.1 της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του παραπάνω έργου αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: “Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας . Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο πτυχίο” σύμφωνα με την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 6 (Απόφαση 338/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων” με θέμα την προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των Ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014.

Επίσης σας εφιστούμε την προσοχή όπως λάβετε υπόψη την παραπάνω Οδηγία για τυχόν άλλες παραλείψεις μας στην Διακήρυξη του παραπάνω έργου.

Περισσότερα...
 
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Μουσείο Καλαθοπλεκτικής Νυβρίτου

Ο Δήμος Γόρτυνας διακηρύττει ότι την 11η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου Άγιοι Δέκα, Διεύθυνση ΑΝΤΟΝΙΝΟ ΝΤΙ ΒΙΤΑ 1 θα διεξαχθεί ανοικτή Δημοπρασία με το σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: "Μουσείο Καλαθοπλεκτικής Νυβρίτου".

Περισσότερα...
 
Ανοιχτός Διαγωνισμός: Εργασίες Συντήρησης Γηπέδου Αγίας Βαρβάρας

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεσητου έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, με προϋπολογισμό 90.000,00 €.

Περισσότερα...
 
Ανοιχτός Διαγωνισμός: Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Δημοτικού Σχολειού Αγίων Δέκα (Παλιό Κτίριο)

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ (ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ), με προϋπολογισμό 30.000,00€ ...

Περισσότερα...
 
Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Δημότες, Φορείς, Σύλλογοι, Οργανώσεις του Δήμου, που επιθυμούν να συμμετέχουν στο θεσμό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους έως και την Παρασκευή 24/09/2014, στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου στους Άγιους Δέκα ...
Περισσότερα...
 
Ανάθεση της Εποπτείας και του Συντονισμού Συγκεκριμένων Δράσεων του Δήμου σε Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Περισσότερα...
 
Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου...

Περισσότερα...
 
Αντικατάσταση Υφιστάμενης Γεώτρησης & Εκβάθυνσης για Υδρευτική Χρήση στη Θέση Ραγουζανα της Δ.Κ. Αγ. Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας
Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 151 152 153 154 155 156 157 158 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 155 από 158
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA