Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Χατζάκη Τίτο
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

1.Περί μη άσκησης εκ μέρους του Δήμου του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αρ.353/09-07-2021 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου

2.Περί μη άσκησης εκ μέρους του Δήμου του ένδικου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ’ αρ. 89/2021 Απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.

3.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός συστήματος ύδρευσης οικισμού Άνω Μουλίων Δ.Γόρτυνας»

4.Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Επισκευή κτιρίου πρώην Κοινοτικού Καταστήματος ΤΚ Β. Ανωγείων»

5.Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Καλλιέργεια πηγής και κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό Τρυπητά Τ.Κ. Πλατάνου»

6.Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή αγωγών ομβρίων με τσιμενταύλακες ΤΚ Μητρόπολης»

7.Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)

8.Έγκριση χορήγησης παράτασης ισχύος της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Επισκευής - Επαναλειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Γέργερης»

9.Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ Κύριας Σύμβασης του έργου «Κατασκευή νέας δεξαμενής άρδευσης στην Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας»

10.Ανάκληση της αριθμού 193/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη

συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Παρακολούθηση και παραλαβή υπηρεσιών σχετικά με τις επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού και συνδέσεων με τη ΔΕΗ»

11.Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών:

 • α) «Παρακολούθηση και παραλαβή υπηρεσιών σχετικά με τις επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού και συνδέσεων με τη ΔΕΗ»
 • β) νέων συνδέσεων – ηλεκτροδοτήσεων νέων κτιρίων, αντλιοστασίων και φωτοβολταϊκών

12.Τροποποίηση της υπ’ αρ. 139/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016 των προμηθειών:

 • Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής δεξαμενής ύδρευσης ΔΕ ΚΟΦΙΝΑ 2021
 • Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών δεξαμενών ύδρευσης ΔΕ ΡΟΥΒΑ 2021
 • Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρα
 • Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε. Γόρτυνας
 • Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε. Κόφινα
 • Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε. Ρούβα

13.Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου Δήμου Γόρτυνας» στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.

14.Ανάκληση της με αρ. 263/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση μελέτης και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου «Υλοποίηση μελέτης στατικής επάρκειας και επεμβάσεων ενίσχυσης του κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 


 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 157 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA