Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Σταματάκη Γεώργιο
 2. Χατζάκη Τίτο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο

 

Κοινοποίηση:

 • Τεχνική Υπηρεσία
 • Οικονομική Υπηρεσία

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η του μηνός Μαϊου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Μελέτη για το Αποχετευτικό Δίκτυο (εσωτερικό και εξωτερικό) Ακάθαρτων Οικισμών Μεγάλη Βρύση-Άγιο Θωμά-Πρεβελιανά και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων».
 2. Έγκριση επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Μελέτη Για Το Αποχετευτικό Δίκτυο (εσωτερικό Και εξωτερικό) Ακάθαρτων Οικισμών Βαγιωνιάς-Λούκια-Κουμασάς Και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων».
 3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου  με τίτλο «Αναβάθμιση της Σχολικής Μονάδας: Γυμνάσιο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας για την ποιοτική βελτίωση και για την διασφάλιση της  βιοκλιματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας».

 4. Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο: «Σύνταξη Μελέτης για την Αξιοποίηση πηγών της ΔΕ Αγίας Βαρβάρας».

 5. Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτες διαχείρισης λυμάτων του οικισμού Νιβρύτου Δ.Ε. Ρούβα Δ. Γόρτυνας».

 6. Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη για την εγκατάσταση - επεξεργασία υγρών αποβλήτων Σοκαρά - Αποινίου Δ.Ε. Κόφινα».

 7. Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτες διαχείρισης λυμάτων του οικισμού Πανασού Δ.Ε. Ρούβα Δ. Γόρτυνας».

 8. Έγκριση και αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου Στον Οικισμό Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας».

 9. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης οικοπέδου εντός του οικισμού Αγίας Βαρβάρας, άγνωστου ιδιοκτήτη, για την δημιουργία παιδικής χαράς και χώρου πρασίνου.

 10. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για τη διενέργεια  ανασκαφικού ελέγχου ακινήτου, για την επέκταση του υφιστάμενου κοιμητηρίου οικισμού Αγίων Δέκα Δ. Γόρτυνας.

 11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 875/2022  απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το νομικό χειρισμό της με αριθμό 117/75/2022 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με Αιτούσα Την Ανώνυμη Εταιρεία Ι.Κ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΕ Κατά Του Δήμου Γόρτυνας , η οποία επεδόθηστις14/4/2022» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής.

 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτiωση της Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλεύσεις».

 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου«Κατασκευή Δεξαμενής Άρδευσης στην Κοινότητα Βαγιονιάς».

 14. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την εξέταση των αιτήσεων: Χαιρέτη Χαράλαμπου κλπ οικοπεδούχων, οι οποίες αφορούν στη διάνοιξη – συντήρηση δρόμων εντός του οικισμού Παπαδογιάννη στο Λέντα.

 15. Συγκρότηση  επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των προμηθειών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.

 16. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής  του ν. 4412/2016.

 17. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» και έγκριση των μελετών και τευχών δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Υποδομών Άρδευσης ΤΟΕΒ Γέργερης» και των Υποέργων της και υποβολή της Πράξης στο ανωτέρω πρόγραμμα.

 18. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της  προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς σε Κοινόχρηστο Χώρο Εντός Οικισμού Άγιων Δέκα».

 19. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Γόρτυνας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

 20. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής  προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 1ης αναμόρφωσης.

 21. Περί έγκρισης διαγραφής καταλογισθέντων βεβαιωθέντων χρεών.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (142 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA