Πρόσκληση PDF Εκτύπωση

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης – κατασκευή τμήματος αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Μουλίων». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 36.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η δαπάνη του έργου προέρχεται από ΕΣΟΔΑ του Δ. Γόρτυνας.

Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης, και σύμφωνα με τα τεύχη της σύμβασης (Τεχνική Έκθεση, Ε.Σ.Υ., Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο, κλπ).

Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμό 334/2047/25.08.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δ. Γόρτυνας, μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • α. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016.

Στην υπεύθυνη δήλωση να περιλαμβάνεται μνεία ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.

  • β. Φορολογική ενημερότητα.
  • γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων σας  όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
  • δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

  • ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα:
  1. Εγγραφή του Οικονομικού φορέα στο Επιμελητήριο
  2. Εγγραφή επιχείρησης στο Μητρώο Εμπειροτεχνών

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3α Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δ. Γόρτυνας και του Τ.Ε.Ε.

 

Άγιοι Δέκα: 30/08/2022

Ο Δήμαρχος,

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (309 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA