Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12/10/2022
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12/10/2022 PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
1) Tσικνάκη Κωνσταντίνο
2) Κουμιανάκη Γεώργιο
3) Φωτάκη Γεώργιο
4) Σηφάκη Στυλιανό
5) Σχοιναράκη Νικόλαο
6) Ξυλούρη Σταύρο

 

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
-Τεχνική υπηρεσία
-Οικονομική υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην κοινότητα Βαγιονιάς»
 2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος οικισμού Σοκαρά και μετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο»
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 2ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμού Ασημίου Δήμου Γόρτυνας».
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΟΥΝΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ»
 6. Διαγραφή χρεών από πρόστιμα ΚΟΚ οφειλετών του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 7. Διαγραφή χρεών οφειλετών Δ.Ε. Κόφινα του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υλοποίηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Ενίσχυσης του κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας»
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος οικισμού Σοκαρά και μετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο»
 10. Ανάκληση της αρ.291/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση των επιτροπών διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΡΟΥΒΑ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΦΙΝΑ»
 11. Ανάκληση της αρ. 286/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ».
 12. Διαπίστωση αδυναμίας της εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός Νεκροταφείων Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Βαρβάρας και Κόφινα» από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου και έγκριση απευθείας ανάθεσης σε ιδιώτη
 13. Διαπίστωση αδυναμίας της εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός Νεκροταφείων Δημοτικών Ενοτήτων Γόρτυνας και Ρούβα» από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου και έγκριση απευθείας ανάθεσης σε ιδιώτη
 14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9389/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το νομικό χειρισμό της με αριθμό 325/319/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής.
 15. Ανάκληση της αρ. 109/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών
 16. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 8ης αναμόρφωσης.
 17. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενης του Ι.Ι.Ε.Κ. και κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας της
 18. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ».
 19. Τροποποίηση της αρ. 297/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 300 KW ΜΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
 20. Ανάκληση της με αριθμό 173/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση των επιτροπών διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ»
 21. Aνάκληση της αρ. 133/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση των επιτροπών διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος –δομικού πλέγματος για τσιμεντοστρώσεις οδοποιίας του Δήμου Γόρτυνας»
 22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα αναβάθμισης οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας για το έτος 2019»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο pdf (153 KB)
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA