Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Ανακοίνωση για Πρόσληψη Παιδιάτρου με Σύμβαση Έργου
Ανακοίνωση για Πρόσληψη Παιδιάτρου με Σύμβαση Έργου PDF Εκτύπωση

 

Ο Δήμος Γόρτυνας έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν.3852/10 όπως αντικαταστήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.4797/2021.
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  4. Την υπ’ αριθμό 363/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την πρόσληψη του προσωπικού.
  5. Την 17874/23-11-2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.
  6. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη σύμβαση μίσθωσης έργου άφορα το συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περίοδος 2022-2023.

Ανακοινώνει

 

Την πρόθεση του Δήμου Γόρτυνας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο “Έλεγχος Υγείας Φιλοξενούμενων Νηπίων – Βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Αγίας Βαρβάρας, Ασημίου και Ρούβα και στον Βρεφικό Σταθμό Ρούβα.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένας/μια Ιατρός ειδικότητας Παιδίατρος.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2023 και με δυνατότητα ανανέωσης για όσο διάστημα ανανεώνεται το πρόγραμμα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1 Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2 Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
3 Άδεια τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου των αρμοδίων Ελληνικών αρχών.
4 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
5 Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
6 Βιογραφικό.
7 Προϋπηρεσία.
8 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
9 Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 24 έως 65 ετών.
10 Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
11 Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο hp@gortyna.gr. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 28/11/2022 έως και 02/12/2022. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.gortyna.gov.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

 

Ο Δήμαρχος


Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

Ανακοίνωση - Αρχείο Pdf (133 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA