Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 1. Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση της σύμβασης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Κοινότητας Βαγιωνιάς Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 250.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025».
 2. Έγκριση της υπ' αριθμ. 2666/2023 απόφασης Δημάρχου ορισμού δικαστικής επιμελήτριας για την επίδοση πράξεων καταλογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 3. Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων Αρ. Κλήσης: ΚΛ 713/27-07-2023 με ΑΒΕΜ: ΑΓ 87/8-9-2022 και αρ. πινακίου 13 επί αγωγής κατά του Δήμου Γόρτυνας.
 4. Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων Αρ. Κλήσης: ΚΛ 711/1-8-2023 με ΑΒΕΜ: ΑΓ 88/8-9-2022 και αρ. πινακίου 12 επί αγωγής κατά του Δήμου Γόρτυνας.
 5. Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων Αρ. Κλήσης: ΚΛ 764/2-8-2023 με ΑΒΕΜ: ΑΓ 27/14-4-2022 και αρ. πινακίου 3επί αγωγής κατά του Δήμου Γόρτυνας
 6. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου -Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών των Εξωτερικών και Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας».
 7. Έγκριση της υπ' αριθμ. 2697/2023 απόφασης Δημάρχου ορισμού συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαίου επενδυτικού δανείου μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης, από ίδιους πόρους του Τ.Π.&.Δ. μεταξύ του και του Τ.Π.&.Δ. και του Δήμου Γόρτυνας.
 8. Έγκριση της υπ' αριθμ. 2698/2023 απόφασης Δημάρχου ορισμού συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαίου επενδυτικού δανείου μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης, από ίδιους πόρους του Τ.Π.&.Δ. μεταξύ του και του Τ.Π.&.Δ. και του Δήμου Γόρτυνας.

 


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (151 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA