Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Ορισμός Νέου Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
Ορισμός Νέου Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου Σχοιναράκης Νικόλαος

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Φ.Ε.Κ 87/07-06-2010/τ.Α΄)
2) Τις διατάξεις των άρθρων 72,73,74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Φ.Ε.Κ 87/07-06-2010/τ.Α΄)

3) Την αριθμό: 1237/08-09-2014 (ΑΔΑ: Ω7ΘΦΩ9Η-ΟΤΒ) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων .

4) Την υπ’ αριθμό: 113/30-01-2017 (ΑΔΑ:7ΦΓΥΩ9Η-ΙΧ2) Απόφαση Δημάρχου περί ανανέωσης θητεία του Αντιδημάρχου κ. Αποστολάκη Δημητρίου.

5) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου

Αποφασίζει

Α) Ορίζει τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Αποστολάκη Δημήτριο ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας.

Β) Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γόρτυνας.

Γ) Η παρούσα ισχύει από 01 Αυγούστου 2017.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA