Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Άγιοι Δέκα: 10 Ιουλίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                Αριθμ. Πρωτ.: 8909

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ                                                 Αριθ. Απόφασης: 1160

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου Σχοιναράκης Νικόλαος

Έχοντας υπόψη :

1)  Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 [Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ]

2) Τις διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του Ν. 3463/2006 [Δ.Κ.Κ.]

3) Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 [ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ]

4) Την αριθμό: 425/29-03-2017 προηγουμένη απόφαση του

5) Την παραίτηση του Δ.Σ Τσικνάκη Μιχαήλ του Γεωργίου

6) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου

 

Αποφασίζει

Αντικαθιστά τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γόρτυνας,  Τσικνάκη Μιχαήλ του Γεωργίου και στη θέση του ορίζει τον Αντιδήμαρχο Σπαντιδάκη Γεώργιο  του Ιωάννη και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα να εκτελεί τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί εκτός από τον οριζόμενο, στα μέλη της Επιτροπής, στο γραφείο υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην ιστοσελίδα του Δήμου και να αναρτηθεί στη διαύγεια.

Ο Δήμαρχος

Σχοιναράκης Νικόλαος

 

 

Σχετικά Αρχεία


Απόφαση - Αρχείο word (17 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA