Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Γόρτυνας
Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση


Ο Δήμαρχος Γόρτυνας

αφού έλαβε υπόψη του:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 59 και του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).
 • Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ.2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Γόρτυνας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 15.680 κατοίκους.
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος Γόρτυνας έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 • Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 • Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 1676/Β ́/28-07-2011), όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 715/Β713-03-2012 και 372/12-02-2019),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Γόρτυνας, με θητεία δέκα οχτώ (18) μηνών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 4/9/2019 έως 28/2/2021, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

 

Τσικνάκης Κωνσταντίνος του Στυλιανού


Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Τσικνάκη Κωνσταντίνο του Στυλιανού και του μεταβιβάζει:

 

 1. Πολιτική Προστασία Περιβάλλον - Καθαριότητα - Ανακύκλωση - Απορρίμματα - Καύσιμα - Μηχανήματα
  - Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
  - Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος.
 2. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Γόρτυνας.

Αρμοδιοτητες Αναλυτικα

Χατζάκη - Σφακιανάκη Σοφία του Αντωνίου


Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Χατζάκη - Σφακιανάκη Σοφία του Αντωνίου και της μεταβιβάζει:

 1. Οικονομικών Θεμάτων
  Διοικητικών Θεμάτων
  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
  Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
 2. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Κόφινα.

Αρμοδιοτητες Αναλυτικα

Σαβουιδάκης Θεόδωρος του ΙωάννηΟρίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Σαβουιδάκη Θεόδωρο του Ιωάννη και του μεταβιβάζει
 1. Τεχνικών Έργων.
  Την Εποπτεία και Ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
 2. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Αγίας Βαρβάρας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 

Σηφάκης Στυλιανός του Κωνσταντίνου


Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Σηφάκη Στυλιανό του Κωνσταντίνου και της μεταβιβάζει:

 1. Ύδρευση - Άρδευση - Αποχέτευση - Πρωτογενής Τομέας.
  Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
  Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου
 2. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ρούβα.

2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

3. α) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Τσικνάκη Κων/νου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος Χατζάκη - Σφακιανάκη Σοφία.
β) Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Χατζάκη - Σφακιανάκη Σοφίας, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσικνάκης Κων/νος.
γ) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Σαβουιδάκη Θεόδωρου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σηφάκης Στυλιανός.
δ) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Σηφάκη Στυλιανού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σαβουιδάκης Θεόδωρος.

4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Τσικνάκης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο Χατζάκη - Σφακιανάκη Σοφία.

5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ


Σχετικά Αρχεία
Απόφαση - pdf (652 ΚB)

 

 

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA