Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 3ετη για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 3ετη για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για τη προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για τρία (3) έτη.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Ειδικότερα για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης χαμηλότερη τιμή είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%} στην μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως διαμορφώνεται στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας& Ανάπτυξης για τον Δήμο Γόρτυνας και σύμφωνα με άρθρο 63 Ν. 4257 /2014, ενώ για τα λιπαντικά η χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο των ειδών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την 29-5-2020 και ώρα 15:00:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί, από την αρμόδια επιτροπή, την 4-6-2020 και ώρα 11:00:00 π.μ.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας ηλεκτρονικά, συνολική προσφορά ή προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες/υποομάδες της προμήθειας συμμετέχοντας όμως για όλα τα είδη σε κάθε ομάδα/υποομάδα της σύμβασης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (1.125.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

 

Σχετικά Αρχεία

Περίληψη Διακήρυξης - Αρχείο pdf (870 KB)
Αναλυτική Διακήρυξη -
Αρχείο pdf (900 KB)
Προκήρυξη Σύμβασης -
Αρχείο pdf (118 KB)
Φύλλο Συμμόρφωσης -
Αρχείο pdf (47 KB)
Μελέτη -
Αρχείο pdf (825 KB)
ΤΕΥΔ- Αρχείο pdf (97 KB)
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς -
Αρχείο pdf (115 KB)
Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς -
Αρχείο pdf (126 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA