Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση για Συμμετοχή στη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς Προηγουμένη Δημοσίευση για την Προμήθεια Καυσίμων (Τμήμα 1) «Καύσιμα (Αμόλυβδη Βενζίνη 95 Οκτ., Πετρέλαιο Κίνησης και Πετρέλαιο Θέρμανσης)»
Πρόσκληση για Συμμετοχή στη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς Προηγουμένη Δημοσίευση για την Προμήθεια Καυσίμων (Τμήμα 1) «Καύσιμα (Αμόλυβδη Βενζίνη 95 Οκτ., Πετρέλαιο Κίνησης και Πετρέλαιο Θέρμανσης)» PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό 307/2020 απόφασης οικονομικής επιτροπής (Ορθή Επανάληψη) με ΑΔΑ:Ψ1ΤΗΩ9Η-Τ4Χ, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων (τμήμα 1) «Καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ., πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας και των Σχολικών του επιτροπών, προϋπολογισμού 1.095.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, σε συνέχεια εν μέρει άγονου Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας και των Νομικών του Προσώπων» αξίας 1.125.900,00€ με Φ.Π.Α 24%, διάρκειας 3 ετών, χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης, μετά και την σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2γ δδ του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4441/2016), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν μέρος στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας και των Σχολικών του Επιτροπών.

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται το αντικείμενο του Διαγωνισμού

Τμήμα 1: Καύσιμα για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας και των σχολικών του επιτροπών

 

α/α Περιγραφή cpv

Ποσότητα (lt)

Δαπάνη

1

Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτ.

09132100-4

39.373,82

53.548,39

2

Πετρέλαιο Diesel κίνησης

09134200-9

545.250,89

637.943,54

3

Diesel Θέρμανσης

09135100-5

210.607,95

191.653,23€

ΣΥΝΟΛΟ

883.145,16

Φ.Π.Α 24%

211.954,84€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α

1.095.100,00€

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Ειδικότερα για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης χαμηλότερη τιμή είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως διαμορφώνεται στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για τον Δήμο Γόρτυνας και σύμφωνα με άρθρο 63 Ν. 4257/2014.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/ 10 / 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  την 13/ 10 /2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00:00.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά θα πραγματοποιηθεί, από την αρμόδια επιτροπή, την 6-11-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00:00

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας ηλεκτρονικά, συνολική προσφορά. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ (1.095.100,00€ ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την προσφορά τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται από τη διακήρυξη με αρ. πρωτ. 5874/22-4-2020 με ΑΔΑΜ: 20PROC006618541/2020-04-27 καθώς και την εγγύηση συμμετοχής συνολικού ύψους 8.831,45€.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 99526.

Η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρηθεί ακόμη στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :www.gortyna.gov.gr

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη διακήρυξη με αρ. πρωτ. 5874/22-4-2020 με ΑΔΑΜ: 20PROC006618541/2020-04-27, στην προκήρυξη με ΑΔΑΜ:20PROC006616590/2020-04-27 και στην με αριθμό 110/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Γόρτυνας.

Διευκρινίζουμε ότι η προσφορά (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική και οικονομικής προσφορά) πρέπει να ανταποκρίνονται στα κριτήρια που ετέθησαν με την διακήρυξη αρ. πρωτ. 5874/22-4-2020 με ΑΔΑΜ: 20PROC006618541/2020-04-27.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 1.1 MB)

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 3ετη για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA