Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Μίσθωση Μηχανημάτων – Οχημάτων για την Αποκατάσταση Ζημιών από Καιρικά Φαινόμενα στις Δ.Ε του Δ. Γόρτυνας
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Μίσθωση Μηχανημάτων – Οχημάτων για την Αποκατάσταση Ζημιών από Καιρικά Φαινόμενα στις Δ.Ε του Δ. Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την υπηρεσία «Μισθωση Μηχανηματων – Οχηματων Για Την Αποκατασταση Ζημιων Απο Καιρικα Φαινομενα Στις Δ.Ε Του Δ. Γορτυνας ». Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την 16/11/2020 και ώρα 15:00:00.

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί, από την αρμόδια επιτροπή, την 20/11/2020 και ώρα 11:00:00

 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας ηλεκτρονικά, συνολική προσφορά. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (99.634,00 Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την προσφορά τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται από τη διακήρυξη, καθώς και την εγγύηση συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς (αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 101168).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Σχετικά αρχεία

Περίληψη Διακήρυξης - Αρχείο pdf (239 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf ( 943 KB)
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - Αρχείο word ( 93 KB)
ΤΕΥΔ  - Αρχείο word (223 KB)
ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - Αρχείο word ( 88 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf ( 912 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA