Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμό για τη Προμήθεια «Μηχανήματος Έργου Του Δήμου Γόρτυνας»
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμό για τη Προμήθεια «Μηχανήματος Έργου Του Δήμου Γόρτυνας» PDF Εκτύπωση

ΟΔήμαρχος Γόρτυνας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για τη προμήθεια «Μηχανήματος έργου του Δήμου Γόρτυνας».  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς -τιμής.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την 25-11-2020 και ώρα 15:00:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί, από την αρμόδια επιτροπή, την 2-12-2020 και ώρα 11:00:00π.μ.

 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας ηλεκτρονικά προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, είτε για το σύνολο της κάθε ομάδας των ειδών της προμήθειας. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό του εκατό ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (195.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την προσφορά τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται από τη διακήρυξη, καθώς και την εγγύηση συμμετοχής συνολικού ύψους 3.145,16 (τρεις χιλιάδες εκατό σαράντα πέντε και δεκαέξι ευρώ), εφόσον υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν προσφορά για ομάδα της προμήθειας η εγγυητική επιστολή θα είναι το 2% του προϋπολογισμού (χωρίς το ΦΠΑ) για την συγκεκριμένη ομάδα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς (αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 99847 και 101642).

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Σχετικά αρχεία

Περίληψη ΔιακήρυξηςΑρχείο pdf (158 KB)
ΔιακήρυξηΑρχείο pdf (1.29 MB)
ΜελέτηΑρχείο pdf (1.33 MB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf (212 KB)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - Αρχείο pdf (14 KB)
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - Αρχείο pdf (84 KB)
Aπόφασης της οικ. επιτροπής με αριθμό 391/2020 ως αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης με αριθμό πρωτ. 18375/3-11-2020  - Αρχείο pdf (421 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA