Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την Σύναψη Ηλεκτρονικής Δημοσίας Συμβάσης Έργου «Ανάπλαση Πλατείας Οικισμού Στόλων»
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την Σύναψη Ηλεκτρονικής Δημοσίας Συμβάσης Έργου «Ανάπλαση Πλατείας Οικισμού Στόλων» PDF Εκτύπωση

 1. Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου ο οποίος εδρεύει στους Αγίους Δέκα Ηρακλείου Κρήτης – Οδός: Αντονίνο Ντι Βίτα 1 – Τ.Κ. 70012 – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. – Τηλ/Φαχ: 2892340300 / 2892031491 – Κωδ. NUTS: EL431 Ηράκλειο, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟΛΩΝ».  Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 70/2020 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Γόρτυνας, ανέρχεται στο ποσό των 195.937,17 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 242.962,09 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
  • α) ομάδα «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ» με προϋπολογισμό 21.606,32 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), €,
  • β) ομάδα «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ» με προϋπολογισμό 12.399,31 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),
  • γ) ομάδα «ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΔΑΠΕΔΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ» με προϋπολογισμό 30.876,71 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),
  • δ) ομάδα «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» με προϋπολογισμό 24.229,37 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),
  • ε) ομάδα «ΟΔΟΠΟΙΪΑ» με προϋπολογισμό 69.121,68 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),
  • ζ) ομάδα «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» με προϋπολογισμό 2.018,67 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),
  • η) ομάδα «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ» με προϋπολογισμό 32.597,28 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.gortyna.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 25/01/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 01/02/2021. Πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Γόρτυνας, αρμόδιος υπάλληλος, Τζανάκης Μιχάλης, (τηλ.:28923 40341 Φαξ:2892031491), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 4. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
 5. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
 6. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι [45112700-2 (Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου)]
 7. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 9. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
 10. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 11. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05-02-2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11-02-2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.
 12. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το «επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών».
 13. Δικαίωμα συμμετοχής, στο διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» & «Η/Μ» και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 21 & 23.4 της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου.
 14. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης.
 15. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
 16. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης
 17. Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», «ΟΔΟΠΟΙΪΑ» και στην κατηγορία «Η/Μ» και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 22 & 23 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 18. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο ΝΠΔΔ με 120.000,00 € (Αρ. Απόφασης 138.9.1/2018 ) και ΕΣΟΔΑ (πολυετής δαπάνη ) με 122.962,09 €. Προκαταβολή ΔΥΝΑΤΑΙ να χορηγηθεί στον ανάδοχο.
 19. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση), η οποία θα απευθύνεται προς το Δ. Γόρτυνας, θα ανέρχεται στο ποσό των 3.918,74 ΕΥΡΩ και με ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση.
 20. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
 21. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
 22. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 180 (ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 23. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης αποφασίστηκαν με την υπ' αριθμό 479/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με ΑΔΑ:ΨΥΕΨΩ9Η-ΜΑΚ. Η διάθεση της πίστωσης έχει γίνει με την υπ’ αριθμό 355-2/11/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,με ΑΔΑΜ: 20REQ007581239 2020-11-03. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
 24. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.gortyna.gov.gr σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr
Ο Δήμαρχος

Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη - Αρχείο pdf ( 1.22 MB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf ( 499 KB)
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - Αρχείο pdf ( 387 KB)
Οικονομική προσφορά Έργου - Αρχείο pdf ( 46 KB)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Αρχείο pdf ( 133 KB)
ΤΕΥΔ -
Αρχείο pdf ( 297 KB)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -
Αρχείο pdf ( 103 KB)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ -
Αρχείο pdf (  728 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA