Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος - Δομικού Πλέγματος Για Τσιμεντοστρώσεις Οδοποιίας Του Δήμου Γορτυνας
Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος - Δομικού Πλέγματος Για Τσιμεντοστρώσεις Οδοποιίας Του Δήμου Γορτυνας PDF Εκτύπωση

 

Ο Δήμος Γόρτυνας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ» προϋ πολογισμού 45.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξει του ν. 4412/2016 και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓ. ΔΕΚΑ, ANTONINO NTI ΒΙΤΑ1

Κωδ. NUTS: EL431

Τηλ. επικοινωνίας: 2894-340301, Φαξ. : 289231491

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.gortyna.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ

Κωδικός CPV: 44114100-3 (Έτοιμο Σκυρόδεμα)- 44313000-7 (Μεταλλικά πλέγματα)

Είδος Σύμβασης : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

2. Αντικείμενο Σύμβασης: Το αντικείμενο της μελέτης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Γόρτυνας θα προβεί στην προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 και σιδηρού οπλισμού (δομικό πλέγμα) B500C - T131 για τις τσιμεντοστρώσεις οδοποιίας του Δήμου Γόρτυνας . Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

3. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης : Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 36.290,31 € ΦΠΑ : 8.709,68 €).

4. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών, διενέργεια διαγωνισμού και γλώσσα σύνταξης: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω τις διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 20-10-2021 και ώρα 15:00. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική.

6. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: Ορίζεται η 27-10-2021, ώρα 11:00

7. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) που ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά(725,81) ευρώ.

8. Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 


Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη - Αρχείο
01 - Εξώφυλλο - Αρχείο
02 - Τεχνική Έκθεση - Αρχείο
03 - Διακήρυξη - Αρχείο
04 - Παράρτημα Ι - Αρχείο
05 - Παράρτημα ΙΙ- Αρχείο
06 - Παράρτημα ΙΙΙ - Αρχείο
07 - Παράρτημα ΙV - Αρχείο
08 - Παράρτημα V - Αρχείο

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA