Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας Μέσω Εσήδης για την Προμήθεια με Τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς σε Κοινόχρηστο Χώρο Εντός Οικισμού Αγίων Δέκα»
Προκήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας Μέσω Εσήδης για την Προμήθεια με Τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς σε Κοινόχρηστο Χώρο Εντός Οικισμού Αγίων Δέκα» PDF Εκτύπωση

 

Ο Δήμος Γόρτυνας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς σε κοινόχρηστο Χώρο Εντός Οικισμού Αγίων Δέκα», προϋπολογισμού 119.993,56 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξει του ν. 4412/2016 και τους όρους τις οικείας Διακήρυξης με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής

 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις :

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓ. ΔΕΚΑ, ΑΝΤΟΝΙΝΟ ΝΤΙ ΒΙΤΑ 1

Κωδ. NUTS : EL431

Τηλ. επικοινωνίας : 2892-340317, Φαξ. : 2892-031491

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.gortyna.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κωδικός CPV : 37535200-9, 34928400-2

Είδος Σύμβασης : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

2. Αντικείμενο Σύμβασης:

Το έργο αφορά στην προμήθεια του οργάνων και αστικού εξοπλισμού για τη δημιουργία παιδικής χαράς στους Αγίους Δέκα, που αποτελούν και έδρα του Δήμου Γόρτυνας. Με δεδομένο ότι ο οικισμός στερείται εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, η παιδική χαρά που προβλέπεται με τη συγκεκριμένη μελέτη θα δημιουργηθεί μέσα σε μη διαμορφωμένο χώρο που έχει de facto κοινόχρηστο χαρακτήρα, είναι ελεύθερος από δόμηση και ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου βάσει των τίτλων κυριότητας και του τοπογραφικού που επισυνάπτονται. Ο χώρος προορίζεται καταρχήν για ψυχαγωγία ανήλικων παιδιών χωρίς την επίβλεψη προσωπικού. Περιλαμβάνει παιχνίδια για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες για τις οποίες θα είναι και κατάλληλα σχεδιασμένος, δάπεδο ασφαλείας, καθιστικά σε καίριες θέσεις κάδους απορριμμάτων, σκίαση, ηλεκτροφωτισμό, διαδρόμους κίνησης και ό,τι άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την παραλαβή του σήματος καταλληλόλητας, όπως περιφράξεις, πόρτες, πινακίδα εισόδου.

3. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης :

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 96.769,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 119.993,56) ΦΠΑ € 23.224,56

4. Διάρκεια Σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες.

5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών, διενέργεια διαγωνισμού και γλώσσα σύνταξης:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω τις διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 19/12/2022 και ώρα 10:00. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική.

6. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης : Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 21/12/2022 και ώρα 12:00 και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα αρχή.

7. Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) που ανέρχεται στο ποσό των 1.935,38 ευρώ (χίλια εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτά).

8. Δικαιούμενοι Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη - Αρχείο Pdf (216 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA