Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση της Πράξης «Υποδομές Ύδρευσης Δήμου Γόρτυνας» του Υποέργου «Βελτίωση Συνθηκών Υδρευσης Οικισμού Μητρόπολης του Δήμου Γόρτυνας» Εκτιμώμενης Τελικής Αξίας 287.096,78 Ευρώ
Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση της Πράξης «Υποδομές Ύδρευσης Δήμου Γόρτυνας» του Υποέργου «Βελτίωση Συνθηκών Υδρευσης Οικισμού Μητρόπολης του Δήμου Γόρτυνας» Εκτιμώμενης Τελικής Αξίας 287.096,78 Ευρώ PDF Εκτύπωση

 1. Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου ο οποίος εδρεύει στους Αγίους Δέκα Ηρακλείου Κρήτης - Οδός: Αντονίνο Ντι Βίτα 1 - Τ.Κ. 70012 - Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. - Τηλ/Φαχ: 2892340300 / 2892031491 - Κωδ. NUTS: EL431 Ηράκλειο, διακηρύττει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 2. Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 88/2022 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Γόρτυνας, ανέρχεται στο ποσό των 287.096,78 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.). Στην δαπάνη του έργου δεν προστίθεται Φ.Π.Α. (ο ανάδοχος - εργολήπτης που θα αναδειχθεί δεν θα επιβάλει Φ.Π.Α. επι των τιμολογίων του - άρθρο 39α του Ν.2859/2000, άρθρο 1 του Ν.4281/2014).
  Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
  α) κατηγορία «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ» με προϋπολογισμό 58.938,85 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» με προϋπολογισμό 117.854,16 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) κατηγορία «ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» με προϋπολογισμό 108.962,08 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 194129), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.gortyna.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 24.03.2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 31.03.2023. Πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Γόρτυνας, αρμόδιος υπάλληλος, Ηλιάκης Νεκτάριος, (τηλ.:28923 40324 Φαξ: 2892031491), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 4. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 5. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
 6. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι 45332200-5 (Υδραυλικά έργα).
 7. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου «Εφαρμοστέα νομοθεσία».
 8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τους οικονομικούς φορείς στην αναθέτουσα αρχή - Επιτροπή Διαγωνισμού, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, καθώς επίσης τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τους, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα.
 9. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
 10. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα Δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 11. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
  Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10η Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
 12. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το «επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών».
 13. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ της αναλυτικής διακήρυξης) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» ή «Η/Μ» της περ. 7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 111 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
  Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 14. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης.
 15. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76, δυνάμει του άρθρου 305 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
 16. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης και σύμφωνα με το Ν.4782/2021.
 17. Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στην Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 22 & 23 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4782/2021.
 18. Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Η σύμβαση αφορά στο Υποέργο_2 «Βελτίωση Συνθηκών Ύδρευσης Οικισμού Μητρόπολης του Δήμου Γόρτυνας» της πράξης «Υποδομές Ύδρευσης Δήμου Γόρτυνας» η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με την με αρ. πρωτ. 507/5.8.2021 Απόφαση Ένταξης.
  Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί στον ανάδοχο
 19. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν.4782/2021, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση), η οποία θα απευθύνεται προς το Δ. Γόρτυνας, θα ανέρχεται στο ποσό των 5.741,93 € και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση.
 20. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
 21. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
 22. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 365 (ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 23. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης αποφασίστηκαν με την υπ' αριθμό 42/2023 με ΑΔΑ:6ΤΨΓΩ9Η-Κ6Φ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Η διάθεση της πίστωσης από το Δ. Γόρτυνας, έχει πραγματοποιηθεί με την υπ' αριθμό 48/430/15.2.2023, με πρωτόκολλο 2133/15.2.2023 και με ΑΔΑ:9Ε2ΤΩ9Η-Π16 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γόρτυνας.
 24. Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016 και του Ν.4782/2021, στην ιστοσελίδα www.gortyna.gov.gr σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr

 

Ο Δήμαρχος

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

01 - Ανακοίνωση - Αρχείο pdf (147 KB)
02 - Προκήρυξη - Αρχείο pdf (737 KB)
03 - Διακήρυξη - Αρχείο pdf (1.50 MB)
04 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (949 KB)
05 - Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (783 KB)
06 - Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (785 KB)
07 - Προϋπολογισμος - Αρχείο pdf (966 KB)
08 - ΕΕΕΣ - Αρχείο pdf (54 KB)
09 - ΕΕΕΣ - Αρχείο xml (224 KB)
10 - Ορθοφωτογραφία - Αρχείο pdf (363 KB)
11 - Κατόψεις Δεξαμενής - Αρχείο pdf (408 KB)
12 - Όψεις Δεξαμενής - Αρχείο pdf (183 KB)
13 - Αποτύπωση Υφιστάμενου Υδατόπυργου - Αρχείο pdf (275 KB)
14 - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - Αρχείο pdf (74 KB)
15 - Απόφαση Έγκρισης Διαγωνισμού - Αρχείο pdf (835 KB)
16 - Απόφαση Ένταξης Έργου - Αρχείο pdf (540 KB)
17 - Τοπογραφικό - Αρχείο pdf (2.60 MB)
18 - Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - Αρχείο pdf (90 KB)


Συνημμένη Απόφαση

Απόφαση - Αρχείο pdf (587 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA