Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση - Επισκευή των Οχημάτων - Μηχανημάτων του Δήμου Γόρτυνας και Προμήθεια Ελαστικών»
Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση - Επισκευή των Οχημάτων - Μηχανημάτων του Δήμου Γόρτυνας και Προμήθεια Ελαστικών» PDF Εκτύπωση

(Αφορά την 30/2023 Μελέτη)
Εκτιμώμενης αξίας (201.612,90 € χωρίς ΦΠΑ) τελικού συνόλου με ΦΠΑ 24%: 250.0000,00
 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Γόρτυνας, Διεύθυνση: Αντονίνο ντι βίτα, Τ.Κ.: 70012, Κωδικός NUTS: EL431, Τηλέφωνο: 2892340300, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Γ. Χουστουλάκης, τηλ.: 2892340 304
 2. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και στην Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):www.gortyna.gov.gr
 3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 4. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός.
 5. Κωδικός CPV: 50112000-3, 34350000-5
 6. Τίτλος: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ.
 7. Προϋπολογισμός: καθαρό ποσό 201.612,90 € (με Φ.Π.Α. 24% ποσού 48.387,10 €). τελικού συνόλου με ΦΠΑ 24%: 250.0000,00
 8. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
 9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι για 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .
 10. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4412/2016) που ασχολούνται με την εμπορία ή και κατασκευή των ειδών της μελέτης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και μπορούν να συμμετάσχουν στο σύνολο των ομάδων και ειδών της μελέτης.
 11. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00€ για το σύνολο του διαγωνισμού.
 12. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς το Δήμο Γόρτυνας (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών).
 13. Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην 30/2023 μελέτη του Δήμου Γόρτυνας.
 14. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.
 15. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/11/2023, ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00:00.
 16. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.
 17. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ( 12 ) δώδεκα μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
 18. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/11/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00:00π.μ.
 19. Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 244177
 20. Η Υπηρεσία χρηματοδοτείται από έσοδα. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε: 15.6263.0001, 15.6263.0010,15.6263.0006,15.6671.0004,15.6671.0005,15.6671.0006,20.6671.0001,20.6263.0001, 25.6671.0001,25.6263.0001, 30.6263.0001, 30.6671.0003, του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2023 στο Δήμο Γόρτυνας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Σχετικά αρχεία

01 - Διακήρυξη - Αρχείο pdf (1.2 ΜB)
02 - Περίληψη Διακήρυξης - Αρχείο pdf (225 KB)
03 - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης - Αρχείο pdf (113 KB)
04 - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - Αρχείο doc (118 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA