Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Συνοπτικός Διαγωνισμός «Υπηρεσία Συντήρησης – Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Ασημίου Δήμου Γόρτυνας»
Συνοπτικός Διαγωνισμός «Υπηρεσία Συντήρησης – Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Ασημίου Δήμου Γόρτυνας» PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) Διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας – υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Συντήρησης – Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Ασημίου Δήμου Γόρτυνας» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 313 και 327 του Ν. 4412/2016.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της υπηρεσίας είναι 59.990,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) και προέρχεται από ΥΠ.ΕΣ.Δ..ΔΑ. . Διατιθέμενη πίστωση 2019: 74.387,60 ΕΥΡΩ.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ασημίου Δήμου Γόρτυνας , CPV: 42996000-4.Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες. Στους πρώτους τρείς μήνες θα πραγματοποιηθεί η επιδιόρθωση, συντήρηση της εγκατάστασης και στους επόμενους τρείς μήνες προβλέπεται η δοκιμαστική λειτουργία – συντήρησή της, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της υπηρεσίας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Αγ. Δέκα, Αντονίνο Ντι Βίτα 1, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στο τομέα της ζητούμενης από την διακήρυξη υπηρεσίας.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 2.4 της Αναλυτικής Διακήρυξης. Δεν απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής

Επιστολής Συμμετοχής στο διαγωνισμό. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακοσίων (300) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης και να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις Υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Γόρτυνας (www.gortyna.gov.gr) , μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού ημέρα.

Ο Δήμαρχος

Σχοιναράκης Νικόλαος

Σχετικά Αρχεία

Περιληπτική με ΑΔΑ- Αρχείο pdf (109 KB)
Διακήρυξη με ΑΔΑΜ- Αρχείο
pdf (394KB)
Παράρτημα Α: Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (113 KB)
Παράρτημα Β: Τεχνικές Προδιαγραφές- Αρχείο pdf (128 KB)
Παράρτημα Γ: Τιμολόγιο - Προϋπολογισμός - Αρχείο pdf (49 KB)
Παράρτημα Δ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς - Αρχείο pdf (45 K
B)
Παράρτημα Ε - Τ.Ε.Υ.Δ - Αρχείο pdf (210 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA