Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ελαστικών για το έτος 2018
Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ελαστικών για το έτος 2018 PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας σε εκτέλεση της υπ' αριθμό 1/2019 απόφασης οικονομικής επιτροπής με ΑΔΑ: 67Ι8Ω9Η-246, με την οποία ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων οχημάτων και προμήθεια ελαστικών για το έτος 2018" κηρύχτηκε άγονος, έγινε ματαίωση του διαγωνισμού και αποφασίστηκε η προσφυγή σε επανάληψη της διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση με τους όρους που θέτει η αρ. 30/2018 μελέτη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν μέρος στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία με τίτλο '"Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων οχημάτων και προμήθεια ελαστικών για το έτος 2018".

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την 20/3/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 6/3/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00.


Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί, από την αρμόδια επιτροπή, την 28-3-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας ηλεκτρονικά, συνολική προσφορά.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δεκατριών χιλιάδων και τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (213.387,00 Ευρώ €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την προσφορά τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται από τη διακήρυξη με αρ. πρωτ.16386/8-11-2018 με ΑΔΑΜ: 18PROC003976248/2018-11-08, καθώς και την εγγύηση συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών -διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 71453) .

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη διακήρυξη με αρ. πρωτ.16386/8-11-2018 με ΑΔΑΜ: 18PROC003976248/2018-11-08) και στην με αριθμό 30/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Γόρτυνας.

Διευκρινίζουμε ότι η προσφορά (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική και οικονομικής προσφορά) πρέπει να ανταποκρίνονται στα κριτήρια που ετέθησαν με την διακήρυξη αρ. πρωτ.16386/8-11-2018 με ΑΔΑΜ: 18PROC003976248/2018-11-08

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 

 

ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (229 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA