Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτική Επιτροπή Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
 1. Λαγουδάκη Εμμανουήλ
 2. Σηφάκη Στυλιανό
 3. Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
 4. Γαρεφαλάκη Αντώνιο
 5. Ξυλούρη Σταύρο
 6. Χατζάκη Τίτο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 • Γενική Γραμματέα
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει, καθώς και το άρθρο 9 του Ν.5056/23, στα παρακάτω θέματα:
 1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου «Βελτίωση της Πρόσβασης σε Γεωργική και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις».
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση Σχολικών Υποδομών Δήμου Γόρτυνας».
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Μίνι Γηπέδου Ποδοσφαίρου (Caltseto) στην Τοπική Κοινότητα Χουστουλιανών Δήμου Γόρτυνας».
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Κεντρικού Δρόμου Οικισμού Γκαγκάλων Δ. Γόρτυνας».
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Κτηρίου Πρώην Δημαρχείου Γόρτυνας (Επισκοπικού Μεγάρου)».
 6. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας: «Επέκταση του Συστήματος Τηλεέλεγχου - Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών των Εξωτερικών και Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας».
 7. Έγκριση των πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Βελτίωση Δημοτικής και Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού 272.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) προερχόμενο από το Π.Δ.Ε.
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση Δρόμων Εντός Οικισμών Φαραγγιανά - Αποϊνι - Σοκαράς του Δ. Γόρτυνας».
 9. Έγκριση των πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού 304.800,06 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) προερχόμενο από Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) (υπ. αριθμό 52434/27.09.2018 απόφαση) κατά 215.995,60 ευρώ από ιδία έσοδα κατά 88.804,46 ευρώ.
 10. Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης - Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ' αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών - Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ Κύριας Σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση της Σχολικής Μονάδας: Γυμνάσιο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας για την Ποιοτική Βελτίωση και για τη Διασφάλιση της Βιοκλιματικής Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας».
 12. Εξουσιοδότηση του νέου Δημάρχου Γόρτυνας Κοκολάκη Μιχαήλ, για την υπογραφή των πρόσθετων πράξεων του με αριθμό 1210/28-9-2023 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Υφιστάμενων Δρόμων του Δήμου Γόρτυνας» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
 13. Εξουσιοδότηση του νέου Δημάρχου Γόρτυνας Κοκολάκη Μιχαήλ, για την υπογραφή των πρόσθετων πράξεων του με αριθμό 1062/6-4-2023 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δήμου Γόρτυνας» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
 14. Εξουσιοδότηση του νέου Δημάρχου Γόρτυνας Κοκολάκη Μιχαήλ, για την υπογραφή των πρόσθετων πράξεων του με αριθμό 1209/28-9-2023 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων, Δράσεις Ενημέρωσης - Πληροφόρησης Κοινού και Υλοποίηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Ενίσχυσης του Κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας» και συγκεκριμένα για το υπό έργο 4 «Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης-Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) των Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Γόρτυνας» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
 15. Εξουσιοδότηση του νέου Δημάρχου Γόρτυνας Κοκολάκη Μιχαήλ, για την υπογραφή των πρόσθετων πράξεων του με αριθμό 744/21-3-2022 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων, Δράσεις Ενημέρωσης - Πληροφόρησης Κοινού και Υλοποίηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Ενίσχυσης του Κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
 16. Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού περί τεκμηρίωσης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς που υποβλήθηκε στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Κάτω Μουλίων Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας».
 17. Έγκριση της υπ' αριθμ. 153/2024 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Δικηγόρου για την Παροχή Γνωμοδότησης Σχετικά με το Νομικό Χειρισμό της με Αριθμό 429/2023 Απόφασης Β Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της απόφασης αυτής.
 18. Έγκριση της υπ' αριθμ. 154/2024 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Δικηγόρου για την Παροχή Γνωμοδότησης Σχετικά με το Νομικό Χειρισμό της με Αριθμό 270/2023 Απόφασης Γ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της απόφασης αυτής.
 19. Έγκριση της υπ' αριθμ. 155/2024 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Δικηγόρου για την Παροχή Γνωμοδότησης Σχετικά με το Νομικό Χειρισμό της με Αριθμό 842/2023 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της απόφασης αυτής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (713 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA