Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτική Επιτροπή Πρόσκληση σε Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
 1. Λαγουδάκη Εμμανουήλ
 2. Σηφάκη Στυλιανό
 3. Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
 4. Γαρεφαλάκη Αντώνιο
 5. Ξυλούρη Σταύρο
 6. Χατζάκη Τίτο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 • Γενική Γραμματέα
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει, καθώς και το άρθρο 9 του Ν.5056/23, στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Κάτω Μουλίων Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 2. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Γόρτυνας» και ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη .
 3. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης - Επισκευής και Αποπεράτωσης Κτιρίου για τη Στέγαση του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Μεγάλης Βρύσης του Δήμου Γόρτυνας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 4. Έγκριση πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση της σύμβασης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Υφιστάμενων Δρόμων του Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 2.850.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
 5. Ανάκληση την με αριθμό 167/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Καθαίρεση Παλαιού Τεχνικού και Κατασκευή Νέου στη Θέση Ψαλίδα Δ.Ε. Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας».
 6. Έγκριση της υπ' αριθμ. 444/2024 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Δικηγόρου για την Παροχή Γνωμοδότησης Σχετικά με το Νομικό Χειρισμό της με Αριθμό 2/2/2024 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής πληρωμής αυτής.
 7. Έγκριση της υπ' αριθμ. 500/2024 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Δικηγόρου για την Παροχή Γνωμοδότησης Σχετικά με το Νομικό Χειρισμό της με Αριθμό 6/6/2024 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής πληρωμής αυτής.
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση - Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Αγ. Θωμά και Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Σχολείου Βαγιονιάς του Δ. Γόρτυνας».
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Περίφραξης Νεκροταφείου Αμπελούζου».
 10. Διαγραφή ή μη οφειλής από τέλη άρδευσης.
 11. Διαγραφή ή μη οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ.
 12. Έγκριση όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Γόρτυνας με τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Γέργερης για την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Υποδομών Άρδευσης ΤΟΕΒ Γέργερης» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 13. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 14. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 15. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2023-2024 Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2023-2024.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (781 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA