Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτική Επιτροπή Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
 1. Λαγουδάκη Εμμανουήλ
 2. Σηφάκη Στυλιανό
 3. Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
 4. Γαρεφαλάκη Αντώνιο
 5. Ξυλούρη Σταύρο
 6. Χατζάκη Τίτο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 • Γενική Γραμματέα
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Tακτική Συνεδρίαση.

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει, καθώς και το άρθρο 9 του Ν.5056/23, στα παρακάτω θέματα:
 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Πλατειάς Οικισμού Στόλων».
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Γηπέδου Μπάσκετ στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Δ. Γόρτυνας».
 3. Έγκριση του πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού Νο 1, ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής, ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και Νο 2, αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζόμενους του Δήμου Γόρτυνας για τα Έτη 2023-2024».
 4. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση της σύμβασης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Βελτίωση Δημοτικής και Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού 272.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) προερχόμενο από το Π.Δ.Ε
 5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που στεγάζεται το σφαγείο του Δήμου Γόρτυνας, των κτιριακών εγκαταστάσεων και το σύνολο του εξοπλισμού των σφαγείων με τα προσαρτήματα και τα μηχανήματά τους .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (500 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA