Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτική Επιτροπή Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
 1. Λαγουδάκη Εμμανουήλ
 2. Σηφάκη Στυλιανό
 3. Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
 4. Γαρεφαλάκη Αντώνιο
 5. Ξυλούρη Σταύρο
 6. Χατζάκη Τίτο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Γενική Γραμματέα
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει, καθώς και το άρθρο 9 του Ν.5056/23, στα παρακάτω θέματα:

 1. Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης του Δήμου Γόρτυνας στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού και έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ημι-μόνιμων Υποδομών σε Παραλίες της Χώρας, προκειμένου να Βελτιωθεί η Προσβασιμότητα Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα ή Εμποδιζόμενων Ατόμων» γενικότερα. Με τίτλο: «Προσβάσιμες Παραλίες» Κωδικός Πρόσκλησης: ΔΡΑΣΗ 16931/ 25-10-2023 και της τροποποίησης αυτής σχετικής πρόσκλησης υποβολής από του Δήμους αιτήσεων χρηματοδότησης .
 2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση Αποχετευτικού Δικτύου Οικισμού Γέργερης» προϋπολογισμού 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2021 - 2025».
 3. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Γόρτυνας, για το έτος 2024.
 4. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης στους Οικισμούς Καστέλλι και Ατσιπάδες Κοινότητας Άνω Ακρίων».
 5. Έγκριση πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενης Ι.Ε.Κ. και κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας της.
 6. Διαγραφή ή μη οφειλής από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
 7. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 8. Έγκριση του με αριθμό πράξης 12/2024 πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς.
 9. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης και Αποκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Ασημίου, Τοπικής Κοινότητας Ασημίου Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού 300.000,00 € με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025».
 10. Εισήγηση Δημοτικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γόρτυνας έτους 2024 (άρθρο 63γ Ν. 3852/2010).
 11. Διαμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Γόρτυνας, έπειτα από την Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, έγκριση της στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και υποβολή αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (621 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA