Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτική Επιτροπή Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
 1. Λαγουδάκη Εμμανουήλ
 2. Σηφάκη Στυλιανό
 3. Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
 4. Γαρεφαλάκη Αντώνιο
 5. Ξυλούρη Σταύρο
 6. Χατζάκη Τίτο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Γενική Γραμματέα
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει, καθώς και το άρθρο 9 του Ν.5056/23, στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας υποβολής του 2ου σταδίου - τελικού και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Μελέτη για το Αποχετευτικό Δίκτυο (Εσωτερικό και Εξωτερικό) Ακάθαρτων Οικισμών Βαγιωνιάς-Λουκια-Κουμάσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων».
 2. Έγκριση της υπ' αριθμ. 798/2024 απόφασης Δημάρχου ορισμού συμβολαιογράφου για την σύνταξη της πρόσθετης πράξης επί του υπ' αρ. 1062/06-04-2023 δανειστικού συμβολαίου, που αφορούν στον προσδιορισμό του ποσού του χορηγούμενου στο Δήμο Γόρτυνας τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ποσό των 556.947,10 €, χορηγούμενου στο Δήμο Γόρτυνας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Δυο (2) Φωτοβολταϊκών Σταθμών Ισχύος 300 KW με το Σχήμα του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Γήπεδα Ιδιοκτησίας του Δήμου Γόρτυνας», το οποίο αποτελεί το 1ο υποέργο του ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τίτλο «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δήμου Γόρτυνας».
 3. Έγκριση της υπ' αριθμ. 798/2024 απόφασης Δημάρχου ορισμού συμβολαιογράφου για την σύνταξη της 3ης πρόσθετης πράξης επί του υπ' αρ.744/21-3-2022 δανειστικού συμβολαίου, που αφορούν στον προσδιορισμό του ποσού του χορηγούμενου στο Δήμο Γόρτυνας τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ποσό των 202.649,37 €, χορηγούμενου στο Δήμο Γόρτυνας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του 2ου υποέργου «Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων, Δράσεις Ενημέρωσης - Πληροφόρησης Κοινού και Υλοποίηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Ενίσχυσης του Κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας», ενταγμένου στο Πρόγραμμα στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 4. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Μελέτης «Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Οικισμού Ασημίου Δήμου Γόρτυνας».
 5. Εξουσιοδότηση του νέου Δημάρχου Γόρτυνας Κοκολάκη Μιχαήλ, για την υπογραφή των πρόσθετων πράξεων του με αριθμό 819/29-6-2024 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Υποδομές Ύδρευσης Δήμου Γόρτυνας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
 6. Έγκριση της υπ' αριθμ. 748/2024 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Δικηγόρου για την Παροχή Γνωμοδότησης Σχετικά με το Νομικό Χειρισμό της με Αριθμό 800/2023 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής.
 7. Έγκριση της υπ' αριθμ. 749/2024 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Δικηγόρου για την Παροχή Γνωμοδότησης Σχετικά με το Νομικό Χειρισμό της με Αριθμό 575/2023 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής.
 8. Έγκριση της αρ.799/2024 Απόφασης του Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Δικηγόρου για την Παράσταση Ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την Εκπροσώπηση του Δήμου Γόρτυνας κατά τη Συζήτηση της με Αριθμ. ΑΓ186/29-05-2023 Αγωγής κατά του Δήμου Γόρτυνας».
 9. Ανάκληση την με αριθμό 37/2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Καθαίρεση Παλαιού Τεχνικού και Κατασκευή Νέου στη Θέση Ψαλίδα Δ.Ε. Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού ποσό 100.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) προερχόμενο από χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2021 - 2025».
 10. Έγκριση της υπ' αριθμ. 830/2024 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Δικηγόρου για την Παροχή Γνωμοδότησης σχετικά με το Νομικό Χειρισμό της με Αριθμό 18/11/2024 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (510 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA