Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτική Επιτροπή Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
  1. Λαγουδάκη Εμμανουήλ
  2. Σηφάκη Στυλιανό
  3. Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
  4. Γαρεφαλάκη Αντώνιο
  5. Ξυλούρη Σταύρο
  6. Χατζάκη Τίτο

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  • Γενική Γραμματέα
  • Οικονομική Υπηρεσία

 

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γόρτυνας, στους Αγίους Δέκα, αύριο 14 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:
  1. Έγκριση της υπ' αρ. 870/2024 Απόφασης του Δημάρχου ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το νομικό χειρισμό της με αριθμό 58/61/2024 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω παρέλευσης προθεσμίας άσκησης ανακοπής από τον Δήμο κατά της Διαταγής Πληρωμής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (494 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA