Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτική Επιτροπή Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
 1. Λαγουδάκη Εμμανουήλ
 2. Σηφάκη Στυλιανό
 3. Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
 4. Γαρεφαλάκη Αντώνιο
 5. Ξυλούρη Σταύρο
 6. Χατζάκη Τίτο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Γενική Γραμματέα
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει, καθώς και το άρθρο 9 του Ν.5056/23, στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού: Νο 1 ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής, ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και Νο 2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας για τα Έτη 2024-2025-2026» προϋπολογισμού 1.390.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 2. Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή Μίνι Γηπέδου Ποδοσφαίρου(Caltseto) στην Τοπική Κοινότητα Αμπελούζου Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 120.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση Κτιρίου Θεάτρου Δ.Ε. Ρούβα».
 4. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και κατακύρωση της σύμβασης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση-Επισκευή Κτηρίου Αίθουσας Πνευματικού Κέντρου Ενορίας Αγ. Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 66.645,12 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
 5. Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Γ3μ Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου κατά τη συζήτηση της με χρονολογία 25-9-2014 και αρ. κατάθεσης ΓΑΚ 58/2014 προσφυγής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά του Δήμου Γόρτυνας.
 6. Έγκριση πρακτικού Ι αξιολόγησης προσφορών διαδικασίας επιλογής αναδόχου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Εκσυγχρονισμός Δικτύου Άρδευσης ΤΟΕΒ Γέργερης - Κατασκευή Δεξαμενών Διαχείρισης» προϋπολογισμού 595.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020.
 7. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης προς ΔΕΔΔΗΕ.
 8. Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης και εποπτών υδρονομέων άρδευσης για την θερινή αρδευτική περίοδο 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 28-3/15-4-1957 Β. Δ/τος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (1.1 ΜB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA