Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτική Επιτροπή Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
 1. Λαγουδάκη Εμμανουήλ
 2. Σηφάκη Στυλιανό
 3. Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
 4. Γαρεφαλάκη Αντώνιο
 5. Ξυλούρη Σταύρο
 6. Χατζάκη Τίτο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Γενική Γραμματέα
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η του μηνός Ιουνίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει, καθώς και το άρθρο 9 του Ν.5056/23, στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της υπ' αριθμ. 1635/8685/27-05-2024 απόφασης Δημάρχου με θέμα ορισμού δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της με αρ. πρωτ 8667/27-5-2024 Ειδικής Πρόσκλησης του άρθρου 160 του Ν.4412/2016, της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, στον ανάδοχο του έργου «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Κοινότητας Βαγιονιάς».
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ενίσχυση Πυροπροστασίας Κατοικημένων Περιοχών σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με Περιαστικά Δάση» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 (Α.Π. 6) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Χρηματοδότηση Δημιουργίας Περιμετρικών Ζωνών 10 Μέτρων Πέριξ Οικισμών Εντός ή Πλησίον Δασών και Δασικών Εκτάσεων Υψηλής Επικινδυνότητας για την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024».
 3. Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού περί τεκμηρίωσης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς που υποβλήθηκε στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Δικτύου Άρδευσης ΤΟΕΒ Γέργερης - Κατασκευή Δεξαμενών Διαχείρισης».
 4. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή Μίνι Γηπέδου Ποδόσφαιρου(Caltseto) στην Τοπική Κοινότητα Αμπελούζου Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 120.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ)
 5. Ανάκληση την με αριθμό 155/2024 απόφαση της Δημοτικής επιτροπής και εκ νέου έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Σκυροδέματος για την Κάλυψη Αναγκών Οικισμού Γέννας Τ.Κ. Δουλιου του Δ. Γόρτυνας» και «Προμήθεια Σκυροδέματος Δομικού Πλέγματος και Ασφαλτομίγματος για τις Ανάγκες της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού 281.779,15 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) επιχορήγηση από το Π.Δ.Ε.
 6. Μερική ανάκληση της αρ.127/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ.
 7. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης προς την ΔΕΔΔΗΕ.
 8. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών των φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού ΤΟΕΒ Γέργερης με Ευφυές Σύστημα Τηλεέλεγχου - Τηλεχειρισμού».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (385 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA