Αρχική Δημοτική Αρχή Οικονομική Επιτροπή Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ


 1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής


(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γόρτυνας αύριο 18 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου οικισμού Νιβρύτου ΔΕ Ρούβα Δ.Γόρτυνας».
 2. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. της Κ.Σ.Ε. & του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «Διαμόρφωση Εισόδων Ι.Ν. ΑΓ. Γεωργίου και Ι.Ν. Σωτήρος Χριστού Τ.Κ. Πλώρας».
 3. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Λουρών Δ.Γόρτυνας».
 4. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Στόλων στη θέση Αλιτζανά Δ.Γόρτυνας».
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών εξωτερικής επιφάνειας αιθρίου Λυκείου Αγίας Βαρβάρας».
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση εισόδων ΙΝ Αγίου Γεωργίου και ΙΝ Σωτήρος Χριστού Τ.Κ.Πλώρας Δ.Γόρτυνας».
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση του αναδόχου για τη σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης με την διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 για τη δημόσια σύμβαση της μελέτης «Μελέτη στατικής επάρκειας και επεμβάσεων Γυμνασίου-Λυκείου Αγίας Βαρβάρας»
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση του αναδόχου για τη σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης με την διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 για τη δημόσια σύμβαση της μελέτης «Μελέτη στατικής επάρκειας και επεμβάσεων Δημοτικού Σχολείου Γέργερης»
 9. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαπλάτυνση υφιστάμενου τεχνικού εντός οικισμού Αγίας Βαρβάρας (περιοχή Καμπιθιανή Καμάρα)»
 10. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας»
 11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας»
 12. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή νέας δεξαμενής άρδευσης στην Δ.Ε. Αγ.Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας»
 13. Τροποποίηση της με αριθμό 36/2020 απόφασης οικονομικής επιτροπής που αφορά στον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 3 έτη για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας
 14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού αναδόχου της διαδικασίας με διαπραγμάτευση του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για τη δημόσια σύμβαση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς καθώς και ηλικιωμένων στο ΚΗΦΗ» για την ομάδα Δ΄ ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΗΦΗ

 

Τα θέματα κρίνονται κατεπείγοντα λόγω προθεσμιών των έργων και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου.

Σημειώνεται ότι,η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών,βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020).

 

Ως εκ τούτου, στη Συνεδρίαση θα παρευρίσκονται,αποκλειστικά και μόνο,ο Δήμαρχος Γόρτυνας και Πρόεδρος της Επιτροπής,τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, η γραμματέας-υπάλληλος του Δήμου και οι υπηρεσιακοί παράγοντες-εισηγητές των θεμάτων.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

Σχετικά Αρχεία


Πρόσκληση - αρχείο pdf (125 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA