Αρχική Δημοτική Αρχή Οικονομική Επιτροπή Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής


(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γόρτυνας αύριο 2 Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 1. Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του
 2. Έγκριση διενέργειας,  έγκριση τεχνικών  προδιαγραφών, καθορισμός των  όρων  διακήρυξης  και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού  διαγωνισμού της  προμήθειας με  τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ετοίμου σκυροδέματος Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας»
 3. Έγκριση διενέργειας,  έγκριση τεχνικών  προδιαγραφών, καθορισμός των  όρων  διακήρυξης  και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού  διαγωνισμού της  προμήθειας με  τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ετοίμου σκυροδέματος Δ.Ε. Γόρτυνας»
 4. Έγκριση διενέργειας,  έγκριση τεχνικών  προδιαγραφών, καθορισμός των  όρων  διακήρυξης  και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού  διαγωνισμού της  προμήθειας με  τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ετοίμου σκυροδέματος Δ.Ε. Κόφινα»
 5. Έγκριση διενέργειας,  έγκριση τεχνικών  προδιαγραφών, καθορισμός των  όρων  διακήρυξης  και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού  διαγωνισμού της  προμήθειας με  τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ετοίμου σκυροδέματος Δ.Ε. Ρούβα»
 6. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση-Διαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου Σταβίων Δ.Ε.Κόφινα Δήμου Γόρτυνας» έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διαγωνισμού και  συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης σύμβασης του έργου.
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του επιπρόσθετου χρόνου του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης  «Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμού Ασημίου Δήμου Γόρτυνας».
 8. Έγκριση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Ανάπλαση με πεζοδρόμηση κεντρικού άξονα Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας».
 9. Έγκριση ενεργειών Δημάρχου για την ανάθεση επισκευής  αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής γεώτρησης Κοινότητας  Γκαγκαλών στη  θέση  Αλώνι.
 10. Έγκριση ενεργειών Δημάρχου για την ανάθεση επισκευής  αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικής γεώτρησης Κοινότητας  Βασιλικής στη  θέση  Πεζοχώρια.
 11. Έγκριση ενεργειών Δημάρχου για την ανάθεση επισκευής  αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικής γεώτρησης Κοινότητας  Πλώρας στη  θέση  Χουδετσανά.
 12. Έγκριση ενεργειών Δημάρχου για την ανάθεση επισκευής  αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικής γεώτρησης Κοινότητας  Αγίων Δέκα  στη  θέση  Ξηρόκαμπος.
 13. Ανάκληση της αρ.125/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης περί  έγκριση διενέργειας, τεχνικών  προδιαγραφών, καθορισμός των  όρων  διακήρυξης  και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματος έργου του Δήμου Γόρτυνας»
 14. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020
 15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ.Σοκαρά στη θέση Παναγία του Δήμου Γόρτυνας.
 16. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Αγίου Θωμά στη θέση Πόρος της Έλλης του Δήμου Γόρτυνας.
 17. Άσκηση ή μή ένδικων μέσων κατά της υπ΄αρ.9/2020 απόφασης Ειρηνοδικείου Μοιρών
 18. Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του  Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Γέργερης Δ.Ε. Ρούβα για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος » στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτη», στον άξονα προτεραιότητας:2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» με τίτλο :  «Δράση 4.c.3: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια»
 19. Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του Γυμνασίου Ασημίου» στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτη», στον άξονα προτεραιότητας:2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» με τίτλο :  «Δράση 4.c.3: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια»

Τα θέματα  κρίνονται κατεπείγοντα   λόγω παρέλευσης προθεσμιών  για τα νομικά θέματα και υποβολή προτάσεων για ένταξη  έργων σε επιχειρησιακό πρόγραμμα,έγκριση αποφάσεων Δημάρχου ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος που σύμφωνα με το αρθρο 58 παρ 2 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011, εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού και διενέργεια προμηθειών οικοδομικών υλικών απαραίτητα που η δαπάνη προέρχεται από έσοδα του Δήμου και δεν μπορούσαν να διενεργηθούν πρίν την έγκριση του πρ/σμού (έγκριση πρ/σμού ρ.πρωτ. 4818/19-06-2020 Απόφ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης) και  θέματα έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και τρέχουν οι προθεσμίες υλοποίησης τους    για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (148 ΚB)


 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA