Αρχική Δημοτική Αρχή Οικονομική Επιτροπή Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την του μηνός Ιουνίου έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:
 1. Έγκριση πρακτικού Ι αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Βελτίωση - Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Αγ. Θωμά και Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Σχολείου Βαγιονιάς του Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 145.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)».
 2. Έγκριση του πρακτικού Ι ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Κοινότητας Βαγιωνιάς Δήμου Γόρτυνας» και έγκριση αποστολής σχετικής πρόσκλησης προς οικονομικό φορέα για τεκμηρίωση της προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4782/2021.
 3. Αποδοχή της δωρεάς από κληρονομιά της αποβιώσασας Αθηνάς Κουρτικάκη ενός ακινήτου 911 τετραγωνικών μέτρων και των χρημάτων που βρίσκονται στους ατομικούς της λογαριασμούς στην ALPFA BANK μαζί με το συνολικό ποσό των καταθέσεων Ταμιευτηρίου και προθεσμιακών λογαριασμών που συνδέονται με αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου το προϊόν της κληρονομιάς αυτής να διατεθεί για την κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Φροντίδας σε οικόπεδο που έχει δωρίσει εντός του οικισμού Γέργερης.
 4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που στεγάζεται το σφαγείο του Δήμου Γόρτυνας, των κτιριακών εγκαταστάσεων και το σύνολο του εξοπλισμού των σφαγείων με τα προσαρτήματα και τα μηχανήματά τους.
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Σκυροδέματος για την Κάλυψη Αναγκών Οικισμού Γεννας Τ.Κ Δουλιου του Δ.Γόρτυνας», στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει προϋπολογισμού 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην με Α.Π. 171311/26-05-2023 πρόσκληση με κωδικό Π78-226 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ7077, ΑΔΑ:(9ΗΗΖ7ΛΚ-1ΒΒ) και τίτλο «Προμήθεια Σκυροδέματος για την Κάλυψη Αναγκών Οικισμού Γεννας Τ.Κ Δουλιου του Δ.Γόρτυνας» για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας 4.5 «Οδικές Υποδομές».
 6. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (570 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA