Αρχική Δημοτική Αρχή Οικονομική Επιτροπή Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 1. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης, και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στην Θέση Κάτω Λάβρυς της ΤΚ Απεσωκαρίου Δ.Ε Γόρτυνας», προϋπολογισμού 70.511,01 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
 2. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης - αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος, Δομικού Πλέγματος Και Αδρανών Υλικών Για Τις Ανάγκες Προσβασιμότητας Και Συντήρησης Υδατοδεξαμενής Της Ιεράς Μονής Κουδουμά» προϋπολογισμού 199.999,60€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας.
 3. Ανάκληση της με αριθμό 133/2023απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Γόρτυνας».
 4. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Βελτίωση Δημοτικής και Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας».
 5. Ανάκληση της με αριθμό 134/2023απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση και συγκρότηση των επιτροπών διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος, Δομικού Πλέγματος και Αδρανών Υλικών για τις Ανάγκες Προσβασιμότητας και Συντήρησης Υδατοδεξαμενής Οικισμού Αη Γιάννη της Τοπικής Κοινότητας Σταβιών».
 6. Ανάκληση της υπ.αριθμ. 143/2023 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής και εκ νέου έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συντήρηση-Επισκευήη Κτηρίου Αίθουσας Πνευματικού Κέντρου Ενορίας Αγ. Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 66.645,12 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) .
 7. Ανάκληση της υπ.αριθμ. 142/2023 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής και εκ νέου Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Εργασίες Συντήρησης-Επισκευής και Αποπεράτωσης Κτιρίου για την Στέγαση του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Μεγάλης Βρύσης του Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 213.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
 8. Καθορισμός όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση σε ιδιώτη Δημοτικού ακινήτου.
 9. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2023 και κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (558 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA