Αρχική Δημοτική Αρχή Οικονομική Επιτροπή Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 1. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και κατακύρωση αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Άμεσες Σωστικές Ενέργειες Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας» προϋπολογισμού 471.001,95 ευρώ (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης.
 2. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Επέκταση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών των Εξωτερικών και Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού ποσό 3.798.232,84 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) προερχόμενο από χρηματοδότηση πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του ΥΠΕΣ.
 3. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
 4. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών - ελέγχου προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής - ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής - αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, του πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση - Επισκευή των Οχημάτων - Μηχανημάτων του Δήμου Γόρτυνας και Προμήθεια Ελαστικών» προϋπολογισμού ποσού 250.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
 5. Ανάκληση της αρ.165/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 5η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2023 και εκ νέου εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2023 και κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (497 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA