Αρχική Δημοτική Αρχή Οικονομική Επιτροπή Πρόσκληση Σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία
Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:
 1. Έγκριση πρακτικού Ι αξιολόγησης προσφορών  και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Υφιστάμενων Δρόμων του Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 2.850.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
 2. Ανάκληση της με αριθμό 161/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής  διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος, Δομικού Πλέγματος και Αδρανών Υλικών για τις Ανάγκες Προσβασιμότητας και Συντήρησης  Υδατοδεξαμενής Οικισμού Αη Γιάννη της Τοπικής Κοινότητας Σταβιών» προϋπολογισμού  ποσού 99.999,80€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Ναυτιλίας.
 3. Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών και της αντίστοιχης ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στη Θέση Κάτω Λάβρυς της Τ.Κ Απεσωκαρίου», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της Διακήρυξης.
 4. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση - Επισκευή των Οχημάτων - Μηχανημάτων του Δήμου Γόρτυνας και Προμήθεια Ελαστικών» προϋπολογισμού ποσού 250.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
 5. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Γόρτυνας  οικονομικού έτους 2024 και υποβολή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (565 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA