Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 

 1. Σταματάκη Γεώργιο
 2. Χατζάκη Τίτο>
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο

 

Κοινοποίηση:

 1. Αναπλ. Δ/ντρια Οικονομικής υπηρεσίας κ. Νεονάκη Νεκταρία
 2. Δ/ντή τεχνικής υπηρεσίας κ.Βαρδάκη Γεώργιο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.:

 

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για το διάστημα απο την 9η Ιανουαρίου 2022 έως την 31 Δεκεμβρίου 2023.
 2. Έγκριση ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικ. έτους 2019, σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και  αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2019 του Δήμου Γόρτυνας, για την υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου οικισμού Γκαγκαλών Δ.Γόρτυνας».
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Επισκευή κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Μουλίων και ανάδειξη του αύλειου χώρου».
 5. Έγκριση  1ου Α.Π.Ε.  και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Έργα αναβάθμισης οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας για το έτος 2019».
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Aναπλάσεις – αισθητικές αναβαθμίσεις οικισμού Λαρανίου Δ.Ε.  Αγιας Βαρβάρας Δ.Γόρτυνας».
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Ανακατασκευή αγωγών ομβρίων με τσιμεντάυλακες ΤΚ Μητρόπολης».
 8. Συγκρότηση  επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής  του ν. 4412/2016, για τις υπηρεσίες: α)Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων έτους 2022, β)Ταχυδρομικά τέλη έτους 2022.
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας Βασιλικών Ανωγείων-Απεσωκαρίου-Βαγιονιάς Δ.Γ.ορτυνας».
 10. Έγκριση  1ου Α.Π.Ε.  και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή αγωγών όμβριων με τσιμεντάυλακες Τ.Κ. Μητρόπολης».
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμών Φαραγγιανά – Αποίνι –Σοκαράς του Δ. Γόρτυνας».
 12. Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ, για το έτος 2022.
 13. Έγκριση κατεπείγουσας μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα  και έγκριση αποζημίωσης των δαπανών της μετακίνησης.

 

   

  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

   

  Κοκολάκης Ελευθέριος

   

  Σχετικά αρχεία

  Πρόσκληση - Αρχείο pdf (144 KB)

   
  Δήμος Γόρτυνας
   
   
   
   
  dgortynas-covid-19.jpg

  Έργα ΕΣΠΑ

  sima-espa.png
  Χάρτης Περιοχής
  Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
  Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
  Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
  Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
  Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
  ΚΕΠ
  ΚΕΔΚΕ
  Χρηματοδότηση
  INTERMEDIA