Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 1. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Κοινότητας Βαγιωνιάς Δήμου Γόρτυνας».
 2. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς σε Κοινόχρηστο Χώρο Εντός Οικισμού Αγίων Δέκα».
 3. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Τοποθέτηση και Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας».
 4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Παρακολούθηση της Δράσης Βιώσιμη Μικροκινητικότητα Μέσω Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της υπηρεσίας με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας της Δημοτικής Ενότητας Ρούβα Δ. Γόρτυνας», στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει προϋπολογισμού 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην με Α.Π. 32510/01-02-2023 πρόσκληση με κωδικό Π78-194 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6753, ΑΔΑ:9ΝΡΚ7ΛΚ-Ι1Τ) και τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας της Δημοτικής Ενότητας Ρούβα Δ. Γόρτυνας», για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» στον άξονα προτεραιότητας 4.5 «Οδικές Υποδομές».
 6. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «Διαμορφώσεις Εξωτερικών Χώρων σε Οικισμούς του Δήμου Γόρτυνας», στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει προϋπολογισμού 520.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην με Α.Π. 25858/26-01-2023 πρόσκληση με κωδικό Π78-185 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ6734, ΑΔΑ:ΨΨ257ΛΚ-ΟΨ9) και τίτλο «Διαμορφώσεις Εξωτερικών Χώρων σε Οικισμούς του Δήμου Γόρτυνας», για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» στον άξονα προτεραιότητας 3.14 «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Αστικών, Αγροτικών και Παράκτιων Περιοχών -Στήριξη Τοπικών Πρωτοβουλιών».
 7. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Τρυπητών Τ.Κ. Πλατάνου Δ. Γόρτυνας», στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει προϋπολογισμού 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην με Α.Π. 24890/25-01-2023 πρόσκληση με κωδικό Π78-178 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6727, ΑΔΑ:981Ξ7ΛΚ-ΙΗΧ) και τίτλο «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Τρυπητών Τ.Κ. Πλατάνου Δ. Γόρτυνας», για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» στον άξονα προτεραιότητας 2.6 «Παροχή Πόσιμου Νερού και Διαχείριση Υδάτων».
 8. Ανάκληση της αρ.10/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της μελέτης με τίτλο: «Άμεσες Σωστικές Ενέργειες Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας», στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει προϋπολογισμού 471.001,95 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην με Α.Π. 20889/23-01-2023 πρόσκληση με κωδικό Π78-174 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6713, ΑΔΑ:ΨΗΞΦ7ΛΚ-4ΤΣ) και τίτλο «Άμεσες Σωστικές Ενέργειες Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας» για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» στον άξονα προτεραιότητας 5.4 «Προστασία, Ανάπτυξη και Προβολή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
 9. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Σκυροδέματος για την Κάλυψη Αναγκών Αγροτικής Οδοποιίας στη Θέση "Βελούλι" ΤΚ Αποϊνίου Δήμου Γόρτυνας» και «Προμήθεια Σκυροδέματος για την Κάλυψη Αναγκών Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Οδοποιίας Τ.Κ. Άνω Ακριών Οικισμού Καστελλίου στη Θέση ‘Κούτου'».
 10. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 357/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην Ιερά Μονή Κουδουμά».
 11. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για την ανταλλαγή ακινήτου Δήμου Γόρτυνας με ακίνητο ιδιώτη.
 12. Συγκρότηση επιτροπών στα πλαίσια του Ν.4412/2016:
  • Επιτροπή παραλαβής εργασιών επισκευής των οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2023.
  • Επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών επισκευής των οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2023.
  • Επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων.
  • Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των υλικών από τρία µέλη για τη συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων της ∆.Ε. Αγίας Βαρβάρας.
  • Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των υλικών από τρία µέλη για τη συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων της ∆.Ε. Γόρτυνας.
  • Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των υλικών από τρία µέλη για τη συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων της ∆.Ε. Κόφινα.
  • Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των υλικών από τρία µέλη για τη συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων της ∆.Ε. Ρούβα.
 13. Έγκριση υποβολής αιτήματος Χρηματοδότησης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς στο Νηπιαγωγείο Αγίου Θωμά».
 14. Έγκριση μελετών, τευχών δημοπράτησης και υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Γόρτυνας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
 15. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των προμηθειών:
  • Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής δεξαμενής στην Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής δεξαμενής στην Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής δεξαμενής στην Δημοτική Ενότητα Κόφινας.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής δεξαμενής στην Δημοτική Ενότητα Ρούβα.
  • Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου για την στέγαση του πνευματικού κέντρου της Ενορίας Μεγάλης Βρύσης του Δήμου Γόρτυνας.
  • Προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας πνευματικού κέντρου Ενορίας Αγ. Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας.
 16. Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση του Προέδρου της κοινότητας Σταβίων.
 17. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την αντιμετώπιση - δικαστική ή με ενέργειες εξωδικαστικού συμβιβασμού, της με αρ. Γ.Α 255/νΤΜ/30/2023, αγωγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά του Δήμου Γόρτυνας.
 18. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων (Αρ. Κλήσης: ΚΛ 1163/30-11-2022 με ΑΒΕΜ: ΑΓ 64/4-11-2021 και αρ. πινακίου 3) και κατάθεση προτάσεων για αντίκρουση αγωγής κατά του Δήμου Γόρτυνας.
 19. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων (Αρ. Κλήσης: ΚΛ 1324/14-12-2022 με ΑΒΕΜ: ΑΓ 100/28-12-2021 και αρ. πινακίου 2)και κατάθεση προτάσεων για αντίκρουση αγωγής κατά του Δήμου Γόρτυνας.
 20. Ανάκληση της αρ.422/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Συνθηκών Ύδρευσης Οικισμού Μητρόπολης του Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 287.096,78 € χωρίς Φ.Π.Α.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (172 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA