Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Μαρτίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 1. Έγκριση περί μεταβολής ποσοστών ΕΤΕπ και Τ.Π. και Δανείων στην χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 2. Έγκριση της υπ' αριθμ. 820/2023 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Δικηγόρου για την Παροχή Γνωμοδότησης Σχετικά με το Νομικό Χειρισμό της με Αριθμό 23/2022 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Μοιρών» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής.
 3. Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας», στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 4. Έγκριση πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Γόρτυνας και της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ ΑΕ».
 5. Τροποποίηση την με αριθμό 46/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Βελτίωση-Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Αγ.Θωμά και Νηπιαγωγείου-Δημοτικού Σχολείου Βαγιονιάς του Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 145.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)».
 6. Τροποποίηση της αρ. 23/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Κοινότητας Βαγιωνιάς Δήμου Γόρτυνας».
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής, ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Δυο (2) Φωτοβολταϊκών Σταθμών Ισχύος 300 Kw με το Σχήμα του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Γήπεδα Ιδιοκτησίας του Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού ποσού 682.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) προερχόμενο από επιχορήγηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κατά 558.000,00 € και από ιδία έσοδα κατά 124.000,00 €.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (151 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA